عضویت در سیستم کتابفروش‌شو!

کریستال ها

بازدید: 549 بازدید

شـفا از طریـق سـنگ ها  میتواند روش قدرتمندی بـرای کار با چاکراها باشـد. به تصاویر نـگاه کنیـد و توضیحـات زیـر را بـه کار ببرید تا بـرای  تصمیم گیری صحیـح در خصوص اینکه کدام سنگ ها با نیازهای شما مطابقت دارند کمک کنید.

کهربا

کهربـا نوعـی سـنگ عالـی بـرای تقویـت چاکراهای شـبکه خاجی و شـبکه خورشـیدی اسـت. هرچه زردتر باشد، برای چاکراهـای شـبکه خورشـیدی بهتـر اسـت. هـر چـه رنـگ نارنجـی بیشـتر باشـد، بـرای چاکـرای شـبکه خاجـی بهتـر است .

یاقوت ارغوان

یاقـوت ارغـوان معمـولاً اولیـن سـنگی اسـت کـه افراد هنـگام یادگیری دربارۀ سـنگ ها جذب آن می شـوند .این سـنگ با چاکرای چشـم سوم و تاج مطابقت دارد و بسیار آرام بخش است و به پرورش شهود ما کمک و از حملات روانی جلوگیری می کند.

آپوفیلیت

 ایـن سـنگ معمـولاً بی رنگ، سـفید یا خاکسـتری اسـت. اما گاهـی اوقات آپوفیلیت به رنگ سـبز کمیاب ظاهر می شـود .این سنگ با ارتعاش بالا با چاکرای تاج مطابقت دارد و به ما کمک می کند توانایی های روانی خود را تقویت کنیم. به ویژه برای رفع انسداد در چاکرای تاج بسیار خوب است.

آکوامارین

آ کوامارین مربوط به چاکرای گلو است و رنگ آبی یا سبز آبـی دارد. بـا  فعالکردن چاکـرای گلو به مـا در ارتباطات شـفاف کمـک  میکنـد و در سـطوح فیزیکـی و احساسـی بسیار آرام بخش و شادی آور است.

تورمالین سیاه

تورمالیـن سـیاه نوعی سـنگ عالـی برای چاکرای ریشـه است، زیرا بسیار باثبات است. با این حال، بیشتر به عنوان سـنگ برتر برای محافظت روحی شناخته می شود، زیرا تمام  انرژیهای منفی را که به سمت شما هدایت می شود ،از بیـن  میبـرد. ایـن سـنگ بایـد روی بـدن را بپوشـاند .

سنگ خون

ایـن سـنگ چاکرای ریشـه را تقویت و به شـما کمـک می کند تـا به طـور کامل ثبات بـدن خود را حفظ کنید. این سـنگ به رنگ سبز تیره با  لکههای قرمز است. این، سنگِ نشاط است و به استقامت و قدرت کمک  میکند. همچنین به تمام انواع اختلالات خونی کمک می کند.

کیانیت آبی

کیانیـت آبـی نوعی سـنگ بسـیار ارتعاشـی اسـت کـه بـه بهبـود چاکـرای گلـو کمـک  میکنـد. از آنجایـی کـه بـرای بیماری های روانی مفید اسـت، به چاکرای چشـم سـومنیـز کمـک  میکنـد.  بهراحتـی  میتـوان آن را با خطـوط متمایزِ کشـیده و مسـطح و تیغه مانند مشاهده کرد.

کارنلین

کارنلیـن نوعـی سـنگ نارنجـی رنـگ اسـت کـه چاکـرای شـبکه خاجـی را فعـال  میکنـد. هنگامی کـه کارنلین رنگ قرمز تیره دارد، می تواند چاکرای ریشـه را نیـز مـورد توجه قرار دهد. اگـر رنگی مایل به زرد داشـته باشـد، با چاکرای شـبکه خورشیدی طنین انداز می شود.

سلستیت

 رایجترین رنگ سلسـتیت خاکسـتری مایل به آبی اسـت. این سـنگ چاکرای گلو را فعال  میکنـد؛ اگرچه چاکـرای دیگر بدن، مانند چشـم سـوم و تـاج را نیـز درمان می کنـد. این سنگِ مناسـبی برای استفاده در هنگام ارتباط با ملکوت الهی است.

کوارتز شفاف

کوارتـز شـفاف نوعـی سـنگ چنـد منظـورۀ عالـی اسـت که تمام چاکراها را مورد توجه قرار امـا به ویژه بـرای بهبـود چاکرای تاج بسـیار مفید اسـت. این سـنگ نوعی تقویت کننده عالی است ومی تـوان آن را بین سـنگ های دیگر قـرار داد تا خواص درمانی آنها را افزایش دهد.

مرجان (قرمز)

مرجـان در رنگهـای زیـادی وجـود دارد، امـا مرجـان قرمز کـه در اینجـا نشـان داده شـده اسـت، چاکـرای ریشـه را باز کـرده و فعـال می کند. همچنین  میتواند سیسـتم گردش خون و اس ـتخوانها را در بدن تقویت کند و فرآیندهای متابولیک ما را برای کمک به آزادسازی  ناخالصی ها از سیستم عضلانی تحریک کند.

زمرد

زمرد یک شـفا دهنده قوی قلب در سطوح عاطفی و جسـمی است و محرک عشق، شفقت، شفا و فراوانی اسـت. ایـن سـنگی اسـت کـه بیشـتر نشـان دهنـده انرژی چاکرای قلب است.


دسته‌بندی بخشی از کتاب
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت